شورای اسلامی شهر نراق

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1

مصطفی عابدی

رئیس شورا
2 احسان رمضانی نایب رئیس شورا
3 خدیجه کریمی نراقی  خزانه دار شورا
4

مهدی شریفی

منشی شورا
5 میلاد طالبی منشی شورا