شهرداری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 سید مهدی جلالی شهردار
2 غلامحسین فلاح قالهری مدیر مالی-امور اداری
3 سید حسین میرسلطانی مسئول آتش نشانی
4 علی باقری مسئول واحد فنی و شهر سازی
5 سعیده آقا حسینی دبیر خانه -مسئول واحد درآمد 
6 حسین یوسفی  واحد حراست
7 رضا کریمی کارپرداز، ذیحساب