اعضای شورای اسلامی شهر نراق

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 احسان رمضانی رئیس شورا
2

مهدی شریفی

نایب رئیس شورا
3 مجید عابدینی خزانه دار شورا
4 خدیجه کریمی نراقی منشی شورا
5 مصطفی عابدی منشی شورا