اعضای شورای اسلامی شهر نراق

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 مجید عابدینی رئیس شورا
2 احسان رمضانی نایب رئیس شورا
3 خدیجه کریمی نراقی  خزانه دار شورا
4 مصطفی عابدی منشی شورا
5 مهدی شریفی منشی شورا