اعضای شورای اسلامی شهر نراق

 لیست اعضای شورای اسلامی شهر نراق در دوره ششم شوراها


1- احسان رمضانی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر نراق و سابقه یکسال نائب رئیسی در سال نخست.

2- مهدی شریفی به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر نراق

3- مجید عابدینی به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر نراق و سابقه یکسال ریاست شورا در سال نخست.(سلب عضویت به دلیل عدم سکونت)

4- خدیجه کریمی به عنوان منشی اول

5- مصطفی عابدی به عنوان منشی دوم

6- میلاد طالبی جایگزین مجید عابدینی از 8 اردیبهشت 1403


 لیست اعضای شورای اسلامی شهر نراق در دوره پنجم شوراها


1- سید مسعود موسوی

2- سید مهدی موسوی

3- احسان رمضانی ( مهدی آعلی)

4- امین فروغی

5-  علی محمد میرشکاری