برج های دیده بانی

برج های دیدبانی شهر نراق :

شهر تاریخی نراق از جمله شهر هایی بوده است که گذشته  دور تا دور آن با دیوار و بنا های بلند محصور بوده است و به همین دلیل در حاشیه شهر در مجاورت این دیوارها برج های متعددی در جهات مختلف  احداث گردیده تا نگهبانان بتوانند از بلندای آن به نگهبانی پرداخته و چنانچه نا امنی پیش آید مردم را برای دفاع از خود مطلع نمایند . معماری این برج های دیده بانی اغلب استوانه ای  شکل است که حالت مخروطی دارد و در دو طبقه احداث می گردیده است  .در حال حاضر از برج های شهر نراق تنها سه برج 1 برج درچاله سرخ 2 برج حاج رئیس  3 برج آسیاب برجای مانده است .