یخچال طبیعی

یخچال طبیعی
در شهر نراق یخچال طبیعی وجود دارد که به و
سیله آن در فصل گرم سال یخ طبیعی تهیه و حتی به شهر کاشان ارسال می گردیده است . این بنا با مصالحی از سنگ و شفته گل درست شده است ودارای سقف مخروطی شکل می باشد . در زمستان های سرد نراق متصدی یخچال وظیفه داشته هر شب آب را درون حوضچه کم عرض بیرون بنا قرار دهد تا منجمد شود .

روز بعد یخ ها را شکسته  و به درون چاه مخصوص درون یخچال می ریزد و برای عایق شدن مقداری کاه هم در فاصله بین یخ ها قرار می دهد این کار در طول مدت زمستان ادامه دارد تا مخزن پر شود . وقتی مخزن پر شد روی آن با کاه و پوشال پوشانده ومسدود می گشت . فشار حاصل از حجم یخ انباشته موجب می گردد کل مخزن به یک تکه یخ شفاف و بلور مانند تبدیل گردد.