آسیاب های آبی

آسیاب های آبی شهر نراق :

شهر نراق به تعبیر برخی از کارشناسان ارشد میراث فرهنگی استان وکشور به لحاظ داشتن تعداد زیاد آسیاب  ها به شهر آسیاب های آبی مشهور شده است. در گذشته نراق بیش از 15 آسیاب آبی فعال و چندین آسیاب نیمه فعال داشته است . یکی از دلایل  تعداد زیاد این بنا ها در نراق عبور کاروان های متعدد تجاری از مسیر نراق می باشد که مجبور بوده اند آرد مورد نیاز خود را در نراق تامین نمایند.

آسیب های نراق :1 – آسیاب برج  2 – آسیاب میره ایی  3 – آسیاب فروغی   4 – آسیاب حاجی غلام     5 – آسیاب حسن علی مسلم       6 – آسیاب رضایی   7 – آسیاب جعفر علی   8 – آسیاب اکبری    9 – آسیاب سید علی هاشمی 10 _ آسیاب آقا 11- آسیاب حمیدی  12 – آسیاب اسدی   13 – آسیاب زیر زمینی (دشت سرچه )     14 – آسیاب آطوقان  15 – آسیاب لاسانآسیاب ها اجزای مختلفی دارند . در آسیاب ها بخشی وجود دارد به اسم ناسار . این بخش مخزنی است مخروطی شکل که توسط جوی آب قنات یا چشمه ها پر می شده است و ارتفاعی متوسط بین 4 تا 5 متر دارد .  شعاع دهانه این مخروط ها بین 2 تا 3 متر است . این مقدار هجم آب از سوراخ کوچکی در انتهای مخزن خارج و با پرده چوبی زیر آن برخورد می نماید و موجب چرخش پره می گردد . نیروی به دست آمده توسط یک میله به سنگ زیر آسیاب انتقال و سنگ شروع به چرخش می کند . در بالای سنگ دوم محلی احداث می گردد که بار گندم در آن تخلیه و با تنظیم از سوراخ وسط به درون سنگ ریخته و عمل تبدیل آرد صورت می گیرد .