کاروانسرا و تاجرسرای حاج مهدی نراقی

*کاروانسرا و تاجر سرای حاج مهدی نراقي *

این بنا توسط یکی از تجار شهر نراق بنام حاج مهدی نراقی نزدیک به 180 سال پیش ساخته شده  و وقف گردیده است.روبروی کاروانسرای حاج مهدی بازاری دو طبقه به نام بازار حاج مهدی وجودداشته که همزمان با احداث کاروانسرا بنا شده که متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل اینکه سقف  آن کوتاه بوده و با ماشین برخورد می نموده است تخریب گردیده و در حال حاضر از این مجموعه تنها تاجر سرا و بخشی از کاروانسرا باقی مانده است . تاجر سرای این بنا در دو طبقه با مصالح خشت خام احداث  که طبقه اول شامل چندین حجره برای فعالیت تجاری و طبقه دوم به عنوان محل استراحت کاروانیان بوده است . کاروانسرای این مجموعه هم محلی برای بار انداز و استراحت کاروانیان بوده و حجره رئیس التجار در این محوطه قرار دارد .

در این مجموعه بسیار زیبا و دیدنی دربهای چوبی گره کاری شده منحصر به فردی وجود دارد که جلوه خاصی به بنا بخشیده است.