شهدای نراق
شهر نراق درزمان مبارزه با نظام ستم شاهی و 8 سال دفاع مقدس بیش از 80 شهید را تقدیم نظام نموده است . این در حالی است که شهر در آن مقطع از تاریخ 2500 نفر بیشتر جمعیت نداشته است .
فایلهای پیوست