مزایده و مناقصه
 
یک باب از ساختمان قدیمی غسالخانه سابق شهرداری جنب کشتارگاه
شهرداری نراق در نظر دارد نسبت به واگذاری یک باب از ساختمان قدیمی غسالخانه سابق شهرداری جنب کشتارگاه واقع در خیابان امام خمینی (ره) به صورت اجاره یکساله با قیمت پایه هر ماه 700/000 ریال و سالانه 8/400/000 ريال اقدام نماید لذا متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1397/04/05 به شهرداری نراق مراجعه نمایند
تاریخ خبر :1397/03/24
یک باب مغازه جنب بانک ملی
شهرداری نراق در نظر دارد نسبت به واگذاری یک باب مغازه واقع در خیابان امام خمینی (ره) جنب بانک ملی به صورت اجاره یکساله با قیمت پایه هر ماه 1/200/000 ریال اقدام نماید لذا متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1397/04/05 به شهرداری نراق مراجعه نمایند
تاریخ خبر :1397/03/24