مزایده و مناقصه
 
⭕️❌آگهی مرحله دوم مزایده رستوران سنتی شهروند
تاریخ خبر :1396/09/19
مزایده رستوان سنتی شهروند نراق
تاریخ خبر :1396/08/25
مزایده ماشین آلات و آهن آلات ضایعاتی شهرداری نراق
تاریخ خبر :1396/08/25