مزایده و مناقصه
 
مزایده پژو پارس
شهرداري نراق در نظر دارد به استناد مجوز شماره 341 ش/ن مورخ 94/12/10شورای اسلامی شهر نراق ماشین آلات خود را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند
تاریخ خبر :1395/07/12
مـــزايده رستوران شهــروند
شهرداری نراق در نظر دارد یک باب رستوران واقع در شهر نراق (شهروند ) را به مدت دو سال به استناد مجوز شماره 351 مورخ 95/02/21 شورای اسلامی شهر به صورت رهن در مزایده حضوری به افراد متقاضی واگذار نماید.
تاریخ خبر :1395/05/17