مزایده و مناقصه
 
آگهی مزایده
#آگهی‌مزایده 🪧تابلو بیلبورد تبلیغاتی به آدرس جاده سلفچگان به دلیجان،مقابل پارک جنگلی ۱۵ خرداد 🔻آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۲۵مرداد۱۴۰۰ لغایت ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ 📜 توضیحات بیشتر در تصویر و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
تاریخ خبر :1400/05/20
آگهی مزایده
#مزایده ✅ شهرداری نراق در نظر دارد با بهره گیری از سامانه ستاد (setadiran.ir) با شماره مزایده ۱۰۰۰۰۹۰۲۵۵۰۰۰۰۰۱ بصورت الکترونیکی یک عدد تابلو بیلبورد تبلیغاتی به آدرس جاده سلفچگان به دلیجان،روبروی پارک جنگلی ۱۵ خرداد را بصورت اجاره واگذار نماید. 🔻تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۴/۲۰ 🔹مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ تا ساعت ۱۳:۳۰ 🔸تاریخ بازدید: از ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۳:۳۰ 🔻آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۰۰ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۳:۳۰ ✅ تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ 🔻تاریخ اعلام به برنده: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ (اطلاعات بیشتر در سایت https://setadiran.ir/setad/cms موجود می باشد)
تاریخ خبر :1400/04/19
‍ 🔻فراخوان دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای استعلام بها
‍ 🔻فراخوان دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای استعلام بها ✅ شهرداری نراق در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (تخریب نمای سنگ و گچ و اجرای نمای سنتی با آجر واکوبه ای سنتی با قالب بندی کنار پنجره ها و کاهگل داخل هلالی ها و کف فرش با سنگ تراورتن قرمز ۳۰*۳۰ ) مربوط به ساختمان اداری شهرداری نراق را به شماره (۲۰۰۰۰۹۰۲۵۵۰۰۰۰۰۵) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 🔹تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ 🔸مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ 🔹مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۳:۳۰روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ 🔸زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ 🔻اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : نراق،خیابان امام خمینی (ره) شهرداری نراق.شماره تماس: ۰۸۶۴۴۴۶۳۲۳۰ 🔻اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱۴۱۹۳۴ و۱۴۵۶ دفتر ثبت نام : ۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۸۸۹۶۹۷۳۷
تاریخ خبر :1400/02/24
آگهی مناقصه
🔻فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای استعلام بها ✅ شهرداری نراق در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (تخریب نمای سنگ و گچ و اجرای نمای سنتی با آجر واکوبه ای سنتی با قالب بندی کنار پنجره ها و کاهگل داخل هلالی ها و کف فرش با سنگ تراورتن قرمز ۳۰*۳۰ ) مربوط به ساختمان اداری شهرداری نراق را به شماره (۲۰۰۰۰۹۰۲۵۵۰۰۰۰۰۳) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 🔹تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 🔸مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 🔹مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۳:۰۰روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 🔸زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ 🔻اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : نراق،خیابان امام خمینی (ره) شهرداری نراق.شماره تماس: ۰۸۶۴۴۴۶۳۲۳۰ 🔻اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱۴۱۹۳۴ و۱۴۵۶ دفتر ثبت نام : ۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۸۸۹۶۹۷۳۷
تاریخ خبر :1400/02/01
آگهی مناقصه
🔻فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای استعلام بها ✅ شهرداری نراق در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (اجرای روکش آسفالت) به شماره (۲۰۰۰۰۹۰۲۵۵۰۰۰۰۰۱) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 🔹تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :۱۴۰۰/۰۲/۰۲ 🔸مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 🔹مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ 🔸زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ 🔻اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : نراق،خیابان امام خمینی (ره) شهرداری نراق.شماره تماس: ۰۸۶۴۴۴۶۳۲۳۰ 🔻اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱۴۱۹۳۴ و۱۴۵۶ دفتر ثبت نام : ۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۸۸۹۶۹۷۳۷
تاریخ خبر :1400/02/01
آگهی‌مزایده‌‌نوبت‌دوم
#آگهی‌مزایده‌‌نوبت‌دوم ✅ شهرداری نراق در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین به متراژ ۲۹۷/۶ متر و قیمت پایه هر متر ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال با کاربری مسکونی واقع در نراق،شهرک فاضل،خیابان ۹دی جنب ساختمان های مسکن مهر اقدام نماید. 🔻 متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند: https://eauc.setadiran.ir 🔻متقاضیان جهت شرکت در مزایده مدارک زیر را تا ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ به واحد مالی شهرداری نراق ارائه نمایند: 🔹تصویر شناسنامه 🔸تصویر کارت ملی 🔹اطلاعات حساب شامل:شماره کارت،شماره حساب،شماره شبا،نام شعبه،کد شعبه و کد شهاب
تاریخ خبر :1400/01/06
آگهی مزایده
❇️ مزایده ❇️ ✅ شهرداری نراق در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین به متراژ ۲۹۷.۶ متر و قیمت پایه هر متر ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال با کاربری مسکونی واقع در شهرک فاضل خیابان ۹ دی اقدام نماید. 🔻متقاضیان میتوانند جهت شرکت در مزایده به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایند: http://www.setadiran.ir "روابط عمومی شهرداری نراق"
تاریخ خبر :1399/12/12
آگهی مزایده
#آگهی_مزایده ⭕️ مرحله اول ✅ شهرداری نـراق در نظر دارد از طریق مزایده عمومی به استناد مصوبه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر نـراق یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع دارای سند با کاربری مسکونی به آدرس: نراق،شهرک فاضل خیابان نه دی به فروش برساند. 🔴 متقاضیان میتوانند جهت اخذ اطلاعات و بازدید از محل و دریافت اسناد و فرم های مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ به شهرداری نراق مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۹۱۸۳۶۵۹۵۴۴ تماس حاصل نمایند. 🔻 "روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نـراق" 🔺
تاریخ خبر :1398/12/12
مزایده
#آگهی_مزایده #مرحله_دوم ✅شهرداری نراق در نظر دارد به استناد مجوز و مصوبه ۱۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ شورای اسلامی شهر حدود ۱۰ تن از آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایده (حراج حضوری) راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ در محل ساختمان اداری شهرداری به فروش برساند. 🔻بازدید از آهن آلات به جز روزهای تعطیل تا مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰
تاریخ خبر :1398/11/21
مزایده
#آگهی_مزایده ✅شهرداری نراق در نظر دارد به استناد مجوز و مصوبه ۱۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ شورای اسلامی شهر حدود ۱۰ تن از آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایده (حراج حضوری) راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ در محل ساختمان اداری شهرداری به فروش برساند. 🔻بازدید از آهن آلات به جز روزهای تعطیل تا مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰
تاریخ خبر :1398/11/06
123