منشور اخلاقی

منشور اخلاقي و اداري شهرداري هاي كشور

ما كاركنان شهرداري خدمتگزار مردم در حوزه مديريت شهري بوده و اصول رفتاري و ارزش هاي اخلاقي زير را باور داشته و براي تحقق و نهادينه شدن آن از هيچ كوششي دريغ نخواهيم نمود .

1-شهروند مداري ،احترام و تكريم ارباب رجوع و تحقق خواسته هاي قانوني آنان با صحت ، دقت ، سرعت ، بي طرفي ، شفافيت و بدون تشريفات زائد اداري و تحميل هزينه اضافي.

2-رعايت نظم ،آراستگي پوشش ظاهري منطبق با ارزش هاي ديني و عرف جامعه وپيرايستگي محيط كار

3-رعايت اصول قانونگرايي ،وجدان كاري،تعهد سازماني ،پاسخگويي،مسئوليت پذيري و عدم سوء استفاده از موقعيت شغلي

4-امانتداري،حفظ اسرار و اطلاعات ارباب رجوع و شهرداري و رعايت منافع و حقوق نسل هاي حال و آينده در انجام تمامي وظايف و اتخاذ تصميمات

5-پايبندي به ارزش هاي اخلاقي در ارتباطات و تعاملات فردي و سازماني با توجه به اصول صداقت،صراحت،صميميت و قدرداني و پرهيز از شايعه سازي ،تهمت ،غيبت ، خبر چيني.

6-مشاركت جويي،انتقاد پذيري و انتقال دانش ،تجربه و مهارت ها به همكاران در راستاي ارتقاي توانمندي هاي آنان.

7-صرفه جويي، حفظ بيت المال و جلوگيري از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال شهرداري.

8-كوشش مداوم براي ارتقاء دانش و مهارت هاي شغلي و مطالعه،تحقيق ،نوآوري و خلاقيت در انجام وظايف و ارائه خدمات.

9-وقت شناسي در انجام وظايف و پاس داشتن وقت همكاران و ارباب رجوع