شهرداران بعد از انقلاب اسلامی
کشاورز
لزر نوده
سلطان محمدی
منصوری زاده
محمود مرادی نراقی
مهدی اسماعیلی
شهردار فعلی: حسن امین زاده🔸نراق بخشی از شهرستان دلیجان به نگین استان مرکزی مشهور می باشد .
تاریخ ٩ اسفند ١٣٣٩ شهرداری در نراق ایجاد گردید .
در مقاطعی که شهرداری مسئول یا سرپرست نداشت بخشدار شهرستان دلیجان همچون آقایان شیرانی و قلی پورنیا و ... امورات شهر نراق را اداره می کرد .

🔸۲۵ اسفند ماه سالروز شهادت مهندس مهدی باکری
 روز شهردار نام گذاری شده است بر همین اساس سایت سلحشوران شهر نراق برای اولین بار تلاش نمود لیست کامل شهرداران نراق از ابتدا تا کنون را تکمیل تا مورد استفاده قرار گیرد .

اسامی شهرداران از ابتدا تا کنون عبارتند از :


١- مرحوم احمد احمدی
فرزند محمد حسین بن حاج میرزا کوچک متولد ١٢٨٩ اهل نراق دارای تحصیلات چهارم ابتدایی در قدیم از اسفند ١٣٣٩ به عنوان اولین شهردار نراق معرفی و تا سال ١٣۴٠ خدمت نمود . احکام وی طی شماره 35890/2 تاریخ  شهریور ١٣۴٠ و شماره 6867 تاریخ ٢۶ مهر ١٣۴٠ بعدا پس از مراحل اداری و استعفای او از اداره کل آمار به پیشنهاد انجمن شهر و امضای وزیر کشور صادر گردید .
ایشان چون در اداره کل آمار شاغل بود به احمدی آمار مشهور می باشد و تاریخ ٣٠ فروردین ١٣۶٧ دارفانی را وداع و در صحن بقعه شاه سلیمان زادگاهش نراق خاکسپاری گردید .

٢- مرحوم علیرضا خان یوسفی
فرزند محمد یوسف ابن طوقان متولد ١٣٣۴ قمری اهل نراق از سال ١٣۴١ الی ١٣۴۶ به عنوان شهردار نراق خدمت نمود .
ایشان  روز جمعه تاریخ 23/7/2535 شاهنشاهی( ٢٣ مهر ١٣۵۵ هجری شمسی) با ٣٢٠ رای از ۵١٧ رای به عضویت انجمن شهر نراق انتخاب گردیده .

٣- مرحوم  وطن خواه، دهه دوم ۴٠

۴- مرحوم حاج مرتضی یوسفی(رادفر)
فرزند شکرالله ابن محمدهاشم متولد ١٣١۶ اهل نراق علاوه بر فعالیت های فرهنگی از سال ١٣۴۶ لغایت ١٣۵۴ سرپرست یا ناظرهزینه های شهرداری نراق را بر عهده داشت و ١٣ اردیبهشت ١٣۵۵ از نراق به اصفهان مهاجرت نمود . ایشان تاریخ ٣١ اردیبهشت ١٣٩۵ در سن ٧٩ سالگی دارفانی را وداع و در وادی السلام زادگاهش نراق خاکسپاری گردید .

۵- مرحوم احمد فتوره چی
اهل آذربایجان از اردیبهشت ١٣۵۵ لغایت ...
فتوره چی بخشدار دلیجان بود و زمانیکه نراق شهردار نداشت انجام وظیفه می کرد .

۶- مرحوم علیرضا جعفری
فرزند صادق ابن محمد متولد ١٣٠۹ اهل نراق از سال ١٣۴١ لغایت ١٣۶٠ حسابدار بود و در زمان فقدان شهردار اداره شهرداری را عهده دار و بر این اساس به علیرضا شهردار مشهور گشت .
 ایشان مدتی به عنوان معلم نیز خدمت نمود و تاریخ ١ مهر ١٣٨٠ بدرود حیات گفت و در وادی السلام زادگاهش نراق خاکسپاری گردید .

٧- مرحوم آراسته اهل قمصر حدود سال ١٣۵۴

٨- مرحوم بازش یا سازش
 اهل کردستان - وی قبلا شهردار شهرهای جنوبی بود

٩- آقای درستکار اهل کاشان حدود سال ١٣۵۵ و ١٣۵۶

١٠- مرحوم حاج حسین مهدوی
فرزند میرزا قوام ابن سلیمان متولد ١٢٩۶ اهل نراق دارای سواد تحصیلی قدیم طی حکم شماره ۴٠ تاریخ ١۵اسفند ١٣۵٧به عنوان شهردار نراق معرفی و تا تاریخ ١۵ بهمن ١٣۵٨به مدت یکسال خدمت نمود . ایشان بازنشسته اداره دارایی و پدر شهید علی اصغر مهدوی بود .

١١- آقای ناصر سبدان مزروعی
متولد ١٣٣٢  دارای تحصیلات لیسانس مکانیک طی حکم شماره ۵٠٧ تاریخ ١٠ فروردین ١٣۵٩ به عنوان شهردار نراق معرفی و تا ٢٨ اردیبهشت ١٣۵٩ به مدت ۴٩ روز خدمت نمود . ایشان مدتی در فرودگاه مهرآباد تهران شاغل بود .

١٣- آقای علیرضا کرمپور
طی حکم شماره ١٠٣۴/ش تاریخ ٢٨ اردی بهشت ١٣۵٩ به عنوان شهردار نراق معرفی و تا ١ تیر ١٣۵٩ به مدت ٣٣ روز خدمت نمود . ایشان در بخشداری دلیجان شاغل بود .

١٣- آقای سعید مشتاقی طی حکم شماره ١٨۷۶/ش تاریخ ٢۶ خرداد ١٣۵٩ به عنوان شهردار نراق معرفی و تا ١۴ تیر ١٣۵٩ به مدت ٢٠ روز خدمت نمود .

١۴- آقای مرتضی فهامی
فرزند محسن اهل اراک طی حکم ٢٣١٠/ش تاریخ ١٢ تیر ١٣۵٩ به عنوان شهردار نراق معرفی و تا ٢۵ اردیبهشت ١٣۶١ قریب ٢٣ ماه خدمت نمود .

١۵- آقای سعید سعیدی
طی حکم شماره ۴۶٨۵ تاریخ ١١ مهر ١٣۶١ به عنوان شهردار نراق معرفی و تا ٢١ آبان ١٣۶١ به مدت ۴٠ روز خدمت نمود.

١۶- آقای سیروس یوسفی
 متولد ١٣٣٩ اهل ابهر دارای تحصیلات دیپلم طی حکم شماره ۶٣٣٨ تاریخ ٢۰ آذر ١٣۶١ به عنوان شهردار نراق معرفی و تا تاریخ ٣٠ مهر ١٣۶٣ به مدت ٢٢ ماه خدمت نمود . ایشان سال ١٣۹۵ رئیس اداره کل محیط زیست استان قزوین بود .

١٧- آقای اصغر صالحی فرزند علیرضا متولد ١٣٣٢ اهل شهر نراق دارای تحصیلات سوم متوسطه طی حکم 37721/4120/55 تاریخ ٣۰ مهر ١٣۶٣ به عنوان شهردار نراق معرفی و تا تاریخ ١١ خرداد ١٣۶۴ بیش از ٧ ماه خدمت نمود .
١٨- آقای علی اکبر کشاورز
متولد ١٣٣٣ اهل بیجگان جاسب دارای تحصیلات دیپلم طی حکم 11524/1606/55 تاریخ ١۶ خرداد ١٣۶۴ به عنوان شهردار نراق معرفی و تا تاریخ ٢٨ تیر ١٣۶٨ بیش از ۴ ماه خدمت نمود . ایشان در فرمانداری دلیجان شاغل بود .


١٩-  آقای اصغر صالحی
فرزند علیرضا متولد ١٣۳٢ اهل شهر نراق دارای تحصیلات سوم متوسطه طی حکم 2150/944/55 تاریخ ٩مرداد ١٣۶٨ به عنوان شهردار نراق معرفی و تا تاریخ ٢٨ آذر ١٣۶٨  قریب ۵ ماه خدمت نمود .

٢٠- مرحوم مصطفی لَزَرنوده
فرزند موسی متولد ١٣۴٢ دارای دارای تحصیلات دیپلم طی حکم شماره 42530/2275/55 تاریخ ٢٧ آذر ١٣۶٨ به عنوان شهردار نراق معرفی و تا تاریخ ١٩ مرداد ١٣٧٣ قریب ۴ سال و نیم خدمت نمود .

٢١- آقای سعید خانپور
طی حکم شماره 7079/11 تاریخ ١٩ مرداد ١٣٧٣ به عنوان شهردار نراق معرفی و تاریخ ٣٠ آبان ١٣٧٣ کمتر از ٣ ماه خدمت نمود . ایشان قبلا در شهرداری دلیجان اشتغال داشت .

٢٢- آقای علیرضا سلطان محمدی
متولد ١٣۴٧ اهل خمین دارای تحصیلات دیپلم طی حکم شماره 13140/11 تاریخ ١۶ آذر ١٣٧٩ (علی رغم اینکه این تاریخ در سیستم  ثبت شده ولی به نظر می رسد اشتباه باشد چون با پایان کار همخوانی ندارد) . به عنوان شهردار نراق معرفی و تا ۵ شهریور ١٣٧۹ خدمت کرد . ایشان قبلا در شهرداری خمین اشتغال داشت .

٢٣-  آقای اصغر صالحی
فرزند علیرضا متولد ١٣٣٢ اهل شهر نراق دارای تحصیلات سوم متوسطه طی حکم27106/1 تاریخ ١۴ مهر ١٣٧٩ به عنوان شهردار نراق معرفی و تا ١٩ دی ١٣٧۹  به مدت ٣ ماه خدمت نمود . ایشان در شهرداری نراق شاغل بود .

٢۴- آقای سیف الله شریفی
فرزند اسماعیل متولد ١٣٣٧ اهل نراق دارای تحصیلات لیسانس طی حکم شماره 43864 تاریخ ١٢ دی ١٣٧٩ به عنوان شهردار نراق معرفی و تا ١٢ اردیبهشت ١٣٨٣ به مدت ۴ سال خدمت نمود . ایشان در جهاد کشاورزی دلیجان اشتغال داشت

٢۵- آقای حسین منصوری زاده
 اهل اراک دارای تحصیلات لیسانس طی حکم 11930/1 تاریخ ١٨ خرداد ١٣٨٣ به عنوان شهردار نراق معرفی و تا تاریخ ٩ دی ١٣٨٧ به مدت ٣ سال و نیم خدمت نمود . ایشان قبلا در استانداری استان مرکزی شاغل بود .

٢۶- آقای محمود مرادی
فرزند علی محمد متولد ١٣۵١ اهل نراق دارای تحصیلات فوق لیسانس طی حکم 15921/1/89 تاریخ ٢٣ اردیبهشت ١٣٨٨ تا اواخر مرداد ١٣٩۶ طی دو دوره به عنوان شهردار نراق خدمت نمود .


٢٧- آقای مهدی اسماعیلی
فرزند حسن متولد ١٣۴٨ اهل دلیجان دارای تحصیلات کارشناسی عمران از اواخر شهریور ١٣٩۶ به عنوان شهردار نراق معرفی و شهریور ١٣٩٨ از این سمت کناره‌گیری کرد

٢٨-مهندس حسن امین زاده درزی
فرزند یحیی متولد ١٣۴٩ اهل روستای درزیکلا بابل استان مازندارن تاریخ ١٠ مهر ١۳٩٨ به عنوان شهردار نراق انتخاب گردید .

🌺 ٢۵ اسفند روز شهردار را تبریک می گوییم .