شهرداران بعد از انقلاب اسلامی
کشاورز
لزر نوده
سلطان محمدی
منصوری زاده
مرادی
شهردار فعلی: اسماعیلی